Movie Star – מודול הפצת סרטים

מוצר המאפשר שליטה מלאה למפיץ הסרטים, ע"י הקמת חוזי מכירה ורכישה של זכויות שידור, דיווח בכל ערוצי ההפצה, והשתלבות מלאה עם שאר התהליכים העסקיים.
תכונות עיקריות:

  • הגדרת חוזים מול לקוחות במגוון ערוצי מכירת זכויות – הקרנות חד פעמיות, הקרנות קולנוע, מכירות ל PPV/VOD
  • קליטת נתוני צפייה לחוזים ידנית/מתוך קבצים חיצוניים
  • מעקב אחרי רכש מתאים לזכויות ולחומרי הקרנה
  • הפקת חשבוניות עבור שימוש בזכויות
  • דיווחים נרחבים אודות רוווחים ושימושים בזכויות